Witamy, 21 czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji, Alojzego
 
 
Jeżeli masz konto w naszym serwisie podaj swoje dane w polu poniżej:
Jeśli nie masz konta, możesz je
założyć tutaj
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje Finanse i Zarządzanie. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej części wybierz wyszukiwarkę zaawansowaną lub przejdź do tej części serwisu:

  
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 
Jak kupować w księgarni
Polityka prywatności/Ciasteczka
Jak kupować eBOOKi
System płatności

  EBOOKI
  Marketing
  Organizacja,
  zarządzanie
  Zarządzanie personelem
  Sprzedaż i dystrybucja
  Informatyka w
  zarządzaniu
  Ekonomia
  Rynki kapitałowe
  Finanse
  Rachunkowość
  Bankowość
  Języki obce
  Poradniki
  Inne a ciekawe
  Unia Europejska

Bestsellery
1.Zarządzanie pracą - Zdzisław Jasiński (red.)
2.Motywowanie w przedsiębiorstwie - Zdzisław Jasiński

Jak się dobrać do unijnej kasy

Agnieszka Filipek2016.07.05
Podróż do dofinansowania projektu warto rozpocząć od zapoznania się z podstawowymi pojęciami i charakterystyczną dla projektów unijnych terminologią. Zrozumienie elementarnych zagadnień, dotyczących procesu aplikowania o środki unijne z pewnością pozwoli uniknąć wielu zaskakujących „niespodzianek”, ograniczając w ten sposób ryzyko porażki.
Jako, że cel podróży wydawać się może zbyt odległy, warto już na samym początku określić „kamienie milowe” procesu aplikacyjnego, jakimi dla potencjalnego beneficjenta mogą być (w wymiarze formalnym) dokumenty bądź istotne zdarzenia albo zastosowana metodologia/metoda, które pojawiają się w trakcie procesu aplikacyjnego:
1. Projekt wg Metody CPM
2. Wniosek o dofinansowanie projektu
3. Umowa o dofinansowanie projektu
4. Realizacja projektu
5. Wniosek o płatność
6. Obowiązki beneficjenta
Identyfikując w ten sposób „kamienie milowe” można zapobiec zaskakującym sytuacjom i sprawić, że cel jaki stawia sobie każdy potencjalny beneficjent, tj. uzyskanie dofinansowania swojego projektu zostanie osiągnięty.
Zobacz PLAN PODRÓŻY

PLAN PODRÓŻY
1. Myśl projektowo
- W ten sposób porządkujemy nasze pomysły i przygotowujemy się do postawienia kolejnego ważnego kroku, jakim jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
2. Przygotuj wniosek o dofinansowanie projektu
- Przyjrzyj się swojemu projektowi z poziomu dokumentów programowych. Znajdź właściwy dla Twojego projektu Program, oś priorytetową i działanie, aby zastosować właściwe dla Twojego projektu dokumenty, m.in. takie jak formularz wniosku o dofinansowanie.
- Zapoznaj się z dokumentami, które opisują w jaki sposób należy przygotować wniosek o dofinansowanie. Sprawdź jaki jest poprawny formularz wniosku o dofinansowanie. Zapoznaj się z instrukcją jego wypełniania – przekonasz się, że ułatwia ona właściwe przygotowanie wniosku. Zajmij się zawartością i spraw, żeby – o ile to możliwe – była idealna.
- Rozstrzygnij czy przygotowujesz wniosek sam, czy decydujesz się współpracować z firmą, która przygotuje go w Twoim imieniu. Możesz skorzystać z usług firmy, którą sobie wybierzesz spośród licznych, działających na rynku.
- Korzystaj z programu, który umożliwia składanie wniosków elektronicznie, wypróbuj nowe możliwości składania wniosków elektronicznie.
3. Podpisz umowę o dofinansowanie
- Twój wniosek o dofinansowanie przeszedł selekcję. Masz zielone światło. Teraz możesz podpisać umowę o dofinansowanie i bezpiecznie realizować swój projekt.
4. Realizuj swój projekt
- Po prostu zbieraj wszystkie dokumenty finansowo-księgowe. Stanowią one dowód poniesionych wydatków. To dzięki nim udokumentujesz wydatki, jakie poniosłeś w ramach realizowanego projektu. Na podstawie danych zawartych w tych dokumentach przygotuj tabelę do wniosku o płatność, dzięki czemu uzyskasz zwrot poniesionych wydatków.
5. Przygotuj wniosek o płatność
- Nie zapomnij/miej świadomość, że załączniki (dokumenty finansowo-księgowe) stanowią integralną część wniosku o płatność. Złożenie wniosku o płatność wraz z załączonymi dokumentami finansowo-księgowymi umożliwi Ci uzyskanie zwrotu poniesionych wydatków.
6. Pamiętaj o swoich obowiązkach
- Zachowaj trwałość projektu. Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu
- Musisz liczyć się z tym, że Twój projekt będzie kontrolowany
- Zapoznaj się i przestrzegaj zasad informacji i promocji.

Dla każdego potencjalnego beneficjenta istotna jest umiejętność przygotowania projektu. Wówczas żadne zmiany proceduralne, czy zmiana formularzy nie będą przeszkodą w skutecznym i efektywnym realizowaniu dobrze przygotowanego projektu. Z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne procesu aplikacyjnego, dla każdego potencjalnego beneficjenta ważne jest systematyczne zapoznawanie się z podstawową terminologią, związaną z projektami unijnymi:
Co oznacza pojęcie BENEFICJENT? 
Czym są MŚP? 
Na czym polega APLIKOWANIE o środki europejskie/unijne? 
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KSI)?
Dlaczego dokumenty programowe są tak istotnymi dokumentami dla beneficjentów? 
Czym jest Program?
Czym jest Program regionalny?
Co to takiego SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych)? 
Na czym polega zasada programowania i dlaczego jest ważna dla beneficjentów? 
Czym jest programowanie?
Jaki poziom dofinansowania możesz uzyskać?
Jakie dokumenty, oprócz dokumentów programowych są ważne dla beneficjentów?

Co oznacza pojęcie BENEFICJENT?
Beneficjent to podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc. Poradnik kierujemy właśnie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są beneficjentami, zgodnie z przytoczoną definicją, a więc są podmiotami publicznymi lub prywatnymi, odpowiedzialnymi za inicjowanie albo inicjowanie i wdrażanie operacji (projektu) – w kontekście programów pomocy państwa.
Czym są MŚP?
Skrót MŚP oznacza małe i średnie przedsiębiorstwo. Unia Europejska zdefiniowała to pojęcie w zaleceniu 2003/361. Na wstępnym etapie aplikowania o środki unijne ważne jest ustalenie statusu przedsiębiorstwa zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, czyli ustalenie podstawowych czynników decydujących o tym, czy dana firma może zostać uznana za MŚP, a to:
- liczba pracowników oraz
- roczny obrót albo całkowity bilans roczny.

Warunki klasyfikacji przedsiębiorcy do właściwej kategorii są objęte koniunkcją. Zasadniczym kryterium wstępnym przy określaniu kategorii przedsiębiorstwa jest średnioroczne zatrudnienie, natomiast w przypadku rocznego obrotu lub całkowitego bilansu MŚP można wybrać jeden z nich. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie jest zasadniczym kryterium wstępnym przy określaniu kategorii MSP. Każde przekroczenie tego wskaźnika powoduje utratę odpowiedniego statusu. W przypadku pozostałych wielkości wybiera się jedną z nich jako referencyjną.

Na czym polega APLIKOWANIE o środki europejskie/unijne?
Przedsiębiorcy, przede wszystkim z sektora MŚP, podobnie jak w mijającej perspektywie, będą obok samorządów głównymi beneficjentami funduszy unijnych. Wsparcie dla  przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł:
1. Programu Inteligentny Rozwój,
2. Programu Polska Wschodnia oraz
3. 16. programów regionalnych.
Na działania skierowane głównie dla nich oraz na tworzenie firm, przeznaczono ok. 16 mld euro. Największe kwoty zainwestujemy w infrastrukturę transportową, ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Firmy będą także beneficjentami innych działań, np. w obszarze infrastruktury transportowej, energetyki, gospodarki odpadami, czy sieci szerokopasmowych.

Czym są inteligentne specjalizacje?
Dla zapewnienia maksymalnego efektu podejmowanych działań w kraju i w każdym z regionów wyszukiwane są miejscowe profesje tzw. inteligentne specjalizacje, które mają umożliwić skoncentrowanie się na dziedzinach stanowiących nasz potencjał oraz mocne strony. Np.: w obszarze innowacji i prac B+R wsparcie dla przedsiębiorców będzie możliwe jedynie w dziedzinach precyzyjnie określonych przez inteligentne specjalizacje. Natomiast projekty inwestycyjne MŚP, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności, wpisujące się w obszary uznane za inteligentne specjalizacje, otrzymają preferencje na etapie składania wniosków.

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KSI)? Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), stanowiące priorytety w polityce naukowej i innowacyjnej wskazano w dokumencie Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). KIS stanowi załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w drodze monitorowania oraz zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.
Co do zasady, strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I (badania–rozwój–inwestycje) oraz skupieniu inwestycji na dziedzinach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej przez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne. Założeniem procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest jego dynamika. Oznacza, to, że proces ten angażuje partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym. Co do zasady, decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.
Określenie zasad funkcjonowania KIS ma przyczynić się do tego, że działania podjęte w celu zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji pozwolą na efektywne finansowanie inwestycji w tych dziedzinach, które przyniosą rzeczywiste efekty gospodarcze.
Celem zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju gospodarczego Polski na bazie innowacji. Silna koncentracja tematyczna wsparcia specjalizacji, stanowiących przewagi konkurencyjne kraju, ma przyczynić się do rozwoju opartego na efektywności podejmowanych działań oraz wymiernych efektach społeczno-gospodarczych. Ponadto, położenie nacisku na wsparcie specjalizacji krajowych i regionalnych powinno prowadzić do większej koncentracji i bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych, a także poprawić koordynację i synergię między inicjatywami podejmowanymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym oraz regionalnym. Państwa członkowskie koncentrują wsparcie, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, na działaniach przynoszących największą wartość dodaną w odniesieniu do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, podejmując wyzwania określone w zaleceniach dotyczących poszczególnych państw przyjętych na podstawie art. 121 ust.2 Traktatu oraz w odpowiednich zaleceniach Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod uwagę potrzeby krajowe i regionalne. Efektem opracowania KIS jest wskazanie krajowych inteligentnych specjalizacji stanowiących priorytety polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020. KIS może również stanowić użyteczny instrument do sprostania wyzwaniom globalnym, takim jak: zmiany demograficzne, ograniczony dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne.
Na gruncie krajowym (Polska) określono 19 krajowych inteligentnych specjalizacji, które następnie pogrupowano w 5 obszarów (działów): zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Spośród kluczowych obszarów regiony wymieniają m.in. medycynę, branże chemiczną i farmaceutyczną, środowisko, energetykę, biotechnologię, technologie komunikacyjne i informatyczne, czy przemysł spożywczy.

Dlaczego dokumenty programowe są tak istotne dla beneficjentów?
Dokumenty programowe. Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Europejskich i towarzyszących im środków krajowych. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy: programy krajowe, programy regionalne. Po przyjęciu Umów Partnerstwa Komisja i władze krajowe zatwierdzają programy krajowe, wyznaczające priorytety dla każdego kraju, regionu lub danego obszaru polityki.

Czym jest Program?
Program to dokument realizowany w ramach polityki strukturalnej państwa, przyjęty przez Radę Ministrów lub przez Zarząd Województwa (w przypadku RPO) i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Składa się z zestawienia priorytetów oraz wieloletnich działań, które mogą być wdrażane przez jeden lub kilka Funduszy Europejskich, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Czym jest Program regionalny?
Program regionalny to program ograniczony pod względem terytorialnym do określonego województwa. W Polsce funkcjonuje 16 regionalnych programów. Instytucją Zarządzającą dla nich są właściwe zarządy województw. W praktyce ich zadania wykonywane są przez Urzędy Marszałkowskie. Perspektywa na lata 2014−2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju (dawniej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Celem programów regionalnych jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Co to takiego SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych)?
SzOOP – to dokument o określonej strukturze, rodzaj objaśnienia, na czym ma się skupiać dany program operacyjny. Każda oś priorytetowa (cel danego programu) odnosi się do konkretnej dziedziny, która będzie brana pod uwagę podczas ogłoszonego konkursu o dofinansowanie.   Na etapie przygotowywania dokumentów programowych tworzy się szacunkowy (indykatywny) podział zobowiązań finansowych. Rodzaj planu finansowego, wyszczególniającego dla każdego priorytetu i roku finansowy wkład każdego funduszu w dane działania lub operację. Na czym polega zasada programowania?
Działania funduszy regulowane są według zasady programowania. Nakłada ona obowiązek podejmowania decyzji na podstawie wieloletnich programów rozwoju i innych dokumentów planistycznych, obejmujących wszystkie informacje niezbędne do sprawnego i efektywnego osiągania zamierzonych celów. Z punktu widzenia zasady programowania istotne jest pojęcie „okres programowania”, który oznacza okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie ze strony Komisji Europejskiej. Okres programowania jest wieloletnim okresem planowania budżetu Unii Europejskiej, a w aktualnej perspektywie finansowej określony jest na lata 2014−2020.
Zasada n+3, odnosząca się do okresu programowania Unii Europejskiej, określa dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Jej stosowanie w praktyce oznacza, że z funduszy przyznanych w ramach perspektywy finansowej 2014−2020 faktycznie korzystać można do roku 2023 (2020 + 3 = 2023). Jeżeli do tego czasu krajowi członkowskiemu nie uda się wykorzystać wszystkich środków przyznanych na bieżącą perspektywę finansową, będzie musiał zwrócić niewykorzystaną nadwyżkę do budżetu UE. Dlaczego zasada programowania jest ważna dla potencjalnego beneficjenta? Ponieważ określa horyzont czasowy, w jakim realizowana jest perspektywa finansowa 2014−2020 – tzn. w jakim czasie beneficjent może skorzystać ze wsparcia.

Czym jest programowanie?
Programowanie – jest procesem polegającym na organizowaniu, podejmowaniu decyzji i finansowaniu, prowadzonym w kilku etapach, na bazie wieloletniej współpracy oraz wspólnych działań wspólnoty i państw członkowskich dla osiągnięcia określonych celów polityki strukturalnej, w tym także regionalnej. Proces ten znajduje swój wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych. Dla realizowanej przez Unię Europejską polityki spójności charakterystyczne jest programowanie strategiczne. Polega ono na pośrednim kształtowaniu procesów społeczno-gospodarczych za pomocą środków i narzędzi dostępnych w ramach obowiązujących regulacji, a zarazem mieszczących się w standardach dopuszczalnych w ugrupowaniu integracyjnym, do których należy dany kraj. Programowanie strategiczne przyczynia się również do wspierania rozwoju wybranych kierunków i dziedzin uznanych za priorytetowe oraz służy koordynacji działań różnych podmiotów w aspekcie przedmiotowym, czasowym i terytorialnym.

Jaki poziom dofinansowania możesz uzyskać?
Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju 85%, jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Jakie dokumenty, oprócz dokumentów programowych są ważne dla beneficjentów?
Podstawy prawne dla wydatkowania funduszy europejskich znajdują się w rozporządzeniach unijnych oraz ustawie o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020. Ponieważ obowiązki realizacji poszczególnych programów są przekazywane różnym instytucjom, konieczne jest zapewnienie jednolitego sposobu działania. Z tego powodu Minister Rozwoju wydaje wytyczne, które obowiązują wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów. Te wytyczne nazywa się horyzontalnymi. Wytyczne horyzontalne mogą dotyczyć różnych kwestii np.:
- sposobu wyboru projektów,
- kwalifikowalności wydatków,
- kontroli,
- ewaluacji programów,
- informacji i promocji.
Wytyczne horyzontalne mogą być uszczegółowione i dopasowane do specyfiki poszczególnych programów poprzez wytyczne programowe.
Do góry strony
Strona główna | O firmie | Kontakt | Księgarnia | Leksykony/Słowniki | Moje dane

Wydawnictwo Placet
01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1
e-mail: redakcja@placet.com.pl

English Deutsch